องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่พัสดุ
 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 เจ้าหน้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
  เจ้าหน้าที่เทศกิจ
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
 เจ้าหน้าการประปา
  เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
 เจ้าหน้าห้องสมุด
  ช่างเขียนแบบ
 ช่างผังเมือง
  ช่างไฟฟ้า
 ช่างโยธา
  ช่างสำรวจ
 ผดุงครรภ์สาธารณสุข
  
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานธุรการ
  เจ้าพนักงานป้องกันภัยฯ
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  เจ้าพนักงานโภชนาการ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
  เจ้าพนักงานการประปา
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  เจ้าพนักงานพัสดุ  
 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
 เจ้าพนักงานห้องสมุด
 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 ทันตสาธารณสุข
 นายช่างเขียนแบบ
 นายช่างเครื่องยนต์
 นายช่างผังเมือง
 พยาบาลเทคนิค
 สัตวแพทย์
 นายช่างโยธา
นายช่างสำรวจ
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน.
บรรณารักษ์
 นักบริหารงานเกษตร
 นักวิชาการศึกษา
 นิติกร
 นักการผังเมือง
 นักวิชาการท่องเที่ยว
 นักพัฒนาชุมชน
 นักวิชาการเกษตร
 นักวิชาการคลัง
 นักวิชาการการเงินและบัญชี
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 นักวิชาการประชาสัมพันธ์
 นักวิชาการสุขาภิบาล
 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 วิศวกรโยธา
 บุคลากร
 พยาบาลวิชาชีพ
สายงานที่กำหนดเป็นตำแหน่งบริหาร
นักบริหารงานอบต.
นักบริหารงานช่าง
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานการเกษตร
นักบริหารงานคลัง
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
นักบริหารการศึกษา
นักบริหารงานสาธารณสุข
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักบริหารงานอบต.
 
     
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270 โทรสาร/โทรสาร 0-4424-9134
CopyRight © 2011 WWW.NONTOOM.GO.TH . All Rights Reserved