องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
สายงานนักบริหาร
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
1.นักบริหารงานอบต. 1.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
2.นักบริหารงานทั่วไป 2.เจ้าหน้าที่การประปา
3.นักบริหารงานคลัง 3.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
4.นักบริหารงานช่าง 4.เจ้าหน้าที่เทศกิจ
5.นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5.เจ้าหน้าที่ธุรการ
6.นักบริหารงานการศึกษา 6.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
7.นักบริหารงานการเกษตร 7.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
8.นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  9.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

 

10.เจ้าหน้าที่พัสดุ
  11.เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
  12.เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
  13.เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  14.ช่างเขียนแบบ
  15.ช่างผังเมือง
  16.ช่างไฟฟ้า
  17.ช่างโยธา
  18.ช่างสำรวจ
  19.ผดุงภรรภ์สาธารณสุข
   
   
   
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
2.เจ้าพนักงานการประปา 2.เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว
3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
4.เจ้าพนักงานธุรการ 4.นักผังเมือง
5.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.นักพัฒนาชุมชน
6.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 6.นักวิชาการเกษตร
7.เจ้าพนักงานพัสดุ 7.นักวิชาการคลัง
8.เจ้าพนักงานโภชนาการ 8.นักวิชาการเงินและบัญชี
9.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 9.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
10.เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 10.นักวิชาการประชาสัมพันธ์
11.เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 11.นักวิชาการศึกษา
12.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม 12.นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
13.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 13.นักวิชาการสุขาภิบาล
14.เจ้าพนักงานห้องสมุด 14.นักสังคมสงเคราะห์
15.ทันตสาธารณสุข 15.นิติกร
16.นายช่างเขียนแบบ 16.บรรณารักษ์
17.นายช่างเครื่องยนต์ 17.บุคลากร
18.นายช่างผังเมือง 18.พยาบาลวิชาชีพ
19.นายช่างสำรวจ 19.วิศวกรโยธา
20.นายช่างโยธา 20.สถาปนิก
21.พยาบาลเทคนิค 21.เจ้าพนักงานเทศกิจ
22.สัตวแพทย์