องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ITA 2564
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 

ว่าง
ผอ.กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าง 

นักวิชาการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง
 นางชฎาภา วาจาจิตร์  นางสาวยุพิณ  พรานไพร นางสาวสุธารส พงษ์บุญศร
  ครู  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ครู
 
 
 นางสมมาตร  ปรีชาชัยชาญ   ว่าง
 ครู   ครู
 
   
    ว่าง
    ผู้ดูแลเด็ก
   
       นางสาวรัตนพร  อินนอก
    ผู้ดูแลเด็ก
 นางสาวเอมอร ชัยชนะผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
   นางสาวปทุมรัตน์ เจริญรัมย์
 

 คนงานทั่วไป
   
     นางพวงพะยอม  ใจเที่ยง
      จ้างเหมาแรงงาน