องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ITA 2564
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 
 
 ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวเครือวรรณ์ ยุทธกิจเสรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางบุปผา  เมืองสุข
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
นายประวิทย์  พิมพร 
ว่าง
นางจุฑารัตน์  อินทร์นอก
นักพัฒนาชุมชน
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชลอ คอยกลาง
จ.ส.อ.ปัญญา ชาววาปี
นางสาวภัสร์ธาวัน นาคพันธ์ธนา
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวนภัสกร ปักการะโต

นายประทวน ตุ้ยบา
นายภักดี แซ่เต็ง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
            พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
นายจิระพันธ์  นาคนกแก้ว
นางสาวบุหงา  แซ่เต็ง
นายองอาจ พัฒนกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
คนงานทั่วไป
คนงานเครื่องสูบน้ำ
จ.ส.อ.ชนที พิระชัย
นายพิษณุ แอบจิอาด
          นายชาลี  ไร่พิมาย
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ ผช. เจ้าพนักงานป้องกัน
             นักการภารโรง


       นายบรรหาร  อินทร์นอก

         คนงานเครื่องสูบน้ำ