องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ITA 2564
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ติดต่อ - สอบถาม
 

  ชื่อ +
นายสุดใจ คำภิระ
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +0818774265  
  อีเมล์ +  admin@nontoom.go.th
 

  ชื่อ +
ว่าง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@nontoom.go.th
 
 

  ชื่อ +

นางบุปผา เมืองสุข

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +0899863626  
  อีเมล์ +  admin@nontoom.go.th
 
-
  ชื่อ +
นางสาวเครือวรรณ์ ยุทธกิจเสรี
  ตำแหน่ง + รองปลัดอบต.โนนตูม
  โทรศัพท์ +0981831559  
  อีเมล์ +  admin@nontoom.go.th
 

  ชื่อ +

นางนิศารัตน์  เหมนิธิ

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 0630320323  
  อีเมล์ +  admin@nontoom.go.th
 
  ชื่อ +

นางพิมพ์วรา เทียมวงศ์

  ตำแหน่ง + ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +0862572046  
  อีเมล์ +  admin@nontoom.go.th