องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ITA 2564
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางสังคม
 
 
 
สภาพทางสังคม

           1. ด้านการศึกษา

                      มีโรงเรียนในเขตพื้นที่  6  โรงเรียน ดังนี้

ตาราง  แสดงข้อมูลโรงเรียน

 

                      -  ศูนย์ กศน.    จำนวน    2    แห่ง     คือ  บ้านสองพี่น้องและบ้านหนองลุมปุ๊ก
                      -  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                     จำนวน            13       แห่ง 
                      -  ศูนย์กีฬาตำบล                                     จำนวน           1         แห่ง

 

           2. การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

                      -  การศาสนา ประชาชนตำบลโนนตูมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
                      -  วัดในพระพุทธศาสนา                                      จำนวน       10       แห่ง 
                      -  โบสถ์ (ศาสนาคริสต์)                                     จำนวน       -          แห่ง 
                      -   ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีมีการทำบุญตามประเพณีและวันสำคัญทางศาสนาทั่วๆ ไป

 

           3. การสาธารณสุข

                   3.1 การให้บริการทางสาธารณสุข มีสถานบริการดังนี้ 
                      -  สถานีอนามัยประจำตำบล                                             จำนวน       1       แห่ง 
                      -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)                             จำนวน     13       แห่ง 
                      -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน (ศสมร.)                            จำนวน       6      แห่ง 
                      -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานวัด (ศสมว.)                                   จำนวน     10     แห่ง 
                      -  สถานพยาบาลเอกชน                                                    จำนวน       3     แห่ง 
                      -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

                   3.2 จำนวนบุคลากรทางสาธารณสุข
                      เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                         จำนวน      3      คน
                      อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)              จำนวน    143    คน

 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                      ตำบลโนนตูมอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอชุมพวง โดยมีตู้ยามตำรวจชุมชนตำบลจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน   50   คน   และมีอาสาตำรวจหมู่บ้าน  จำนวน   65  คน  ไว้สำหรับ บริการประชาชน