องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ITA 2564
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

           1.  การประกอบอาชีพ

                      ประชากรในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การทำนา ทำได้ปีละ  1  ครั้ง ปลูกพืชไร่หลังการเก็บเกี่ยวบางส่วน และทำไร่อ้อยเมื่อว่างจากภาคเกษตรกรรมก็จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

           2.  การเกษตรกรรม รวม                    ไร่   รวม     948      ครัวเรือน 
                      -  ทำนา      20,995       ไร่      จำนวน      948     ครอบครัว       
                      -  ทำไร่           917      ไร่        จำนวน      894     ครอบครัว       
                      -  เลี้ยงสัตว์  จำนวน   273    ครอบครัว

           3.  ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์ 
                      -  โรงงานอุตสาหกรรม(ขนาดเล็ก)      1        แห่ง       
                      -  ธนาคาร                                                   -        แห่ง        
                      -  โรงแรม                                                   -        แห่ง        
                      - บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด                     1        แห่ง 
                      -  สถานธนานุบาล                                    -        แห่ง 
                      - ร้านค้าทั่วไป                                    72             แห่ง
                       หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
                      -  ปั๊มน้ำมัน                                             2            แห่ง 
                      - โรงสี (ขนาดเล็ก)                                  44      แห่ง

           4. ด้านแรงงาน 
                      -  แรงงานภาคเกษตรกรรม    จำนวน      3,477         คน    
                      -  แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม   จำนวน       279         คน    
                      - สถาบัน/ศูนย์/หน่วยฝึกอบรมฝีมือแรงงาน      -         แห่ง

           5. การบริการ
                      สถานบริการเริงรมย์    จำนวน     -      แห่ง
                      ร้านอาหาร                   จำนวน     4      แห่ง

           6. แหล่งท่องเที่ยว
                      ตำบลโนนตูมยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในช่วงขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดสวนสุขภาพรอบสระน้ำขนาดใหญ่