องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา