องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนคราชสีมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนคราชสีมา